Privacyverklaring

Privacyverklaring FastSwitch 

Onze uitgangspunten

FastSwitch (www.fastswitch.nl) is een label van Vereniging Hogescholen. De Vereniging Hogescholen vindt privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de beginselen van de AVG en spannen ons in om hierin zorgvuldig en transparant te zijn. Onze uitgangspunten zijn: 

 We verwerken alleen persoonsgegevens als daar een reden (grondslag) voor is; 

  • We verwerken alleen die persoonsgegevens die we echt nodig hebben voor het doel dat we ermee voor ogen hebben (noodzaak); 
  • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; 
  • We treffen maatregelen om onze geautomatiseerde systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan; 
  • We delen alleen persoonsgegevens met derden als we dit overeengekomen zijn, met (expliciete) toestemming van de betrokkene zelf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Om intern toezicht te houden op de naleving van het bovenstaande, heeft de Vereniging Hogescholen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van Herman Veenema 

 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om zicht te houden op welke persoonsgegevens we verwerken houden we een verwerkingenregister bij. Daar staat o.a. in welke gegevens verwerkt worden, voor welk doel en wie daarvoor binnen de organisatie verantwoordelijk is. Ons verwerkingenregister vind je hier.  

Rechten van betrokkenen 

Een betrokkene (degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden) heeft vanuit de AVG het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft een betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Verenging Hogescholen en heeft hij het recht op dataportabiliteit. Dat laatste betekent dat een betrokkene een verzoek kan indienen om zijn persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. 

Alle verzoeken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Hogescholen zullen binnen redelijke termijn worden afgehandeld en kunnen gericht worden aan een van onze privacy officers: Anneloes Verhoeven of Henk Bönhke 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van privacy wordt aanbevolen in die kopie het burgerservicenummer en de cijferreeks onderaan onleesbaar of zwart te maken. Zet verder op de kopie dat het een kopie betreft, de datum van afgifte en dat deze bedoeld is voor de Verenging Hogescholen.  

Tot slot wijzen we erop dat een betrokkene die meent dat zijn privacyrechten onvoldoende gerespecteerd worden, te allen tijde de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) 

Gebruik van onze website

Cookies 

De website fastswitch.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics voor bezoekersstatistieken, hiervoor worden geen persoonsgegevens verzameld.

De website fastswitch.nl maakt gebruik van cookies van de content van derde partijen:
YouTube

 Zie ook: 

Disclaimer

Contact opnemen met de privacy officer kan via onderstaand formulier.